Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Chometz Sale 5781

 • As in the past, Rabbi Raichik will be available in shul each night after maariv to help you sell the chametz.

  For those who are still feel unsafe to to this in person there is also the option to sell chamtz online. 

  While it is preferable to make this transaction in person, nevertheless due to the situation we can rely on an online mechira. In today's modern world these transactions are considered a valid and reliable form of acquisition.

   Please note:

  • If you want your form to be printed, please fill it out by Wednesday, 11 Nisan/March 24, 3 pm.
  • This link will be deactivated on Friday Erev Shabbos at 9 am. 
  • For those people that have the custom to pay the Rabbi in connection with the mechira, payment can be made via Zelle to [email protected] or via PayPal to paypal.me/rabbiraichik
 • Delegation of Power to Sell Chometz 

  I the undersigned, fully empower and permit Rabbi Shimon Raichik to act in my place and stead, and on my behalf to sell all chametz possessed by me, knowingly or unknowingly as defined by the Torah and Rabbinic Law (e.g. chametz, possible chametz, and all kind of chametz mixtures).

  Also, chametz that tends to harden and adhere to inside surfaces of pans, pots, or cooking utensils, the utensils themselves, as well as pet food that contain chametz and mixtures thereof.

  Rabbi Shimon Raichik is also empowered to lease all places wherein the chametz owned by me may be found, particularly at the address/es listed below, and elsewhere.

  Rabbi Shimon Raichik has full right to appoint any agent or substitute in his stead and said substitute shall have full right to sell and lease as provided herein.

  Rabbi Shimon Raichik also has the full power and right to act as he deems fit and proper in accordance with all the details of the Bill of Sale used in the transaction to sell all my chametz. chametz mixtures, etc., as provided herein. This power is in conformity with all Torah, Rabbinic and Civil laws.

 • בעזהי"ת
  שטר הרשאה

  אנחנו הבאים עה"ח בחתימת ידינו או במסה"ק או ע"י שלוחינו וב"כ, הננו נותנים בהרשאה זאת כח ורשות ל הרב שמעון הלוי רייטשיק הדר ברחוב 6724 בעווערלי. בעיר לאס אנדזשעלעס, קאליפארניא למכור במכירה גמורה וחלוטה בלי שום תנאי ושיור בעולם כלל וכלל, לכל מי שיוכשר בעיניו ועל האופנים שיוכשרו בעיניו כל מיני חמץ שיש לנו, חמץ גמור בעין או ע"י תערובות או חמץ נוקשה, או אפי' חשש חימוץ, כל מיני אוכלין ומשקין, כל מיני תבואות קלופות ומורסנן, כל הדברים המתוקנים באיזה מין ממיני חמץ, חיים, אפויים, צלויים, מבושלים, מטוגנים, כבושים, שלוקים, ומלוחים, העומדים לאכילת אדם או בע"ח או לעופות, לשתי' או לרפואה או לאיזה הכשר ותיקון הנאה, כל מיני יי"ש ושפירט פשוט ומעורב ומתוקן עם צוקער או דבש ובשמים או פירות והדומה, כל מיני אראק וקאניאק וליקער והדומה, כל מיני חומץ, כל מיני שכר וקוואסין והדומה, כל מיני צוקער גיבעק וקענדיז והדומה, כל מיני טארטין ולעקאח וקרעקערס וקאנדיטערסקע והדומה, כל מיני בע"ח ועופות הניזונים מחמץ ואחריותם עלינו וכל מיני כלים חמוצים שיש עליהם אפי' חשש חמץ או נדבק בהם חמץ בעין או חשש חמץ. הכלל כל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב שיש בזה אפילו חשש חימוץ, הן המיני חמץ וכלים חמוצים ובע"ח הניזונים מחמץ הנמצאים אצלנו במזומן ברשותינו או על אחריותינו ביום חתימתנו על השטר הרשאה הזה, והן הנמצאים עתה על אם הדרך ביבשה או בים או באויר ויבואו לרשותינו עד זמן איסור חמץ, או אף גם בתוה"פ דהאי שתא שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמנים ואחת לברה"ע, ובכלל זה הוא כל המיני חמץ הנ"ל שיבואו אלינו אחר חתימתנו על השטר הזה עד זמן הנ"ל אף שכעת איננו יודעים מזה, כן להשכיר ולהחכיר את כל המקומות שהמיני חמץ או כלים חמוצים מונחים שם או שעומדים שם הבע"ח הניזונים מחמץ על כל הנ"ל אנו מרשים את הרב שמעון הלוי רייטשיק הנ"ל ונותנים לו כח ורשות למכור ולהשכיר ולהחכיר לכל מי שיוכשר בעיניו, ועל האופנים שיוכשרו בעיניו, הוא בעצמו או שלוחו וב"כ שיוכשרו בעיניו בכל האופנים היותר מועילים והקנינים המועילים עפ"י דת תוה"ק וחקי המדינה בער"פ דהאי שתא שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמנים ואחת לברה"ע, ונעשה בתקנת הציבור שכל מי שיבוא בשם איזה איש למכור חמצו להרב הנ"ל ולבוא על החתום, יהי' נאמן כאלו יש לו בכתב מהאיש ההוא, וכל זכות ויפוי כח נתון לו מאתנו, וכל לשון מסופק בההרשאה הזאת יהי' נידון לטובת קיום ותוקף ההרשאה הזאת. וכ"ז נעשה בכל אוהיו"מ עפ"י דין תוה"ק וחקי המדינה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא, ולראי' באנו עה"ח וגם מע"ל כאו"א ביומו בחדש ניסן דהאי שתא שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמנים ואחת לברה"ע אנו בעצמנו או במסה"ק או ע"י שלוחינו ובאי כחנו פה עיר לאס אנדזשעלעס, קאליפארניא

 • Should be Empty:
Secure This page uses TLS encryption to keep your data secure.