Printed from ChabadofLA.com

Mazal Tov To - Beshalach

Friday, 7 February, 2020 - 10:39 am

 • Rabbi & Mrs. Yitzchok Sanowitz on the engagement 9f their son Shmuly to Sara Kugel.
 • Rabbi & Mrs. Yossi Schneeron on the birth of their grandson. 
 • Rabbi & Mrs. Yosef Wolowik on the marriage of their son Mendel to Mushky Rosenblum.

Upcoming Birthdays

 • Mr. Shea Bastomski - 13 Shevat
 • Rabbi Sender Munitz - 14 Shevat
 • Mr. Pesach Kornreich - 14 Shevat
 • Rabbi Nochum Pinson - 16 Shevat
 • Rabbi Lazer Handlesman - 16 Shevat
 • Baruch Mordechai Muchnik - 17 Shevat
 • Rabbi Yankee Raichik - 17 Shevat
 • Yisroel Aryeh Leib Friedman - 18 Shevat
 • Mr. Shaul Raigorodsky - 18 Shevat
 • Binyomin Wolowik - 18 Shevat
 • Rabbi Shmuli Pinson - 19 Shevat
 • Rabbi Yosef Bukiet - 19 Shevat
 • Rabbi Moshe Aron Weiss - 19 Shevat

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Sender Munitz - 14 Shevat
 • Mr. & Mrs. Chaim Lerner - 18 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb David ben Reb Aharon Yehuda Halevi H'YD (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s brother) - 14 Shevat
 • Nechomo Basya bas Reb Avrohom Yitzchok Bastomski - 16 Shevat
 • Reb Yehudah ben Reb Tzvi Hirsh (Rabbi Yossi Schneerson’s grandfather) - 17 Shevat
 • Reb Yitzchok ben Reb Nochum Tzvi (Mr. Avrohom Plotkin’s father) - 19 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Beshalach
There are no comments.