Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Sanowicz Shiva

Sunday, 22 November, 2020 - 9:51 am

Rabbi Chaim Yitzchok Sanowicz
is sitting shiva in NY until shabbos
on the passing of his father 
Reb Sholom Dov Ber ben Reb Chaim Yitzchok ob"m

The Levaya is today in NY

Phone: 323-428-9963

Hamakom Yenachem Eschem B'soch Sheor Avalei Tzion V'yerushalayim. 
Vehukeetzu Veranenu Shochnay Ufur vehu besochom!

Comments on: Sanowicz Shiva
There are no comments.