Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Devarim

Friday, 16 July, 2021 - 9:41 am

 • Rabbi & Mrs. Elozor Plotke on the birth of their grandson (to Zalmy & Musia Plotke)
 • Rabbi & Mrs. Sanowitz on the birth of their granddaughter & grandson (a girl to their son Shmuly and a son to their son Mendy)

Upcoming Birthdays

 • Mendy Lerman - 8 Av
 • Shnuer Zalman Berkowitz - 8 Av
 • Akiva Hoffman - 9 Av
 • Rabbi Moishe Carlebach - 10 Av
 • Mr. Nachum Cherman - 10 Av
 • Rabbi Sender Labkowsky - 11 Av
 • Nadav Lerman - 11 Av
 • Pesach Newman - 12 Av
 • Rabbi Dovid Morris - 13 Av
 • Yosef Gorelik - 13 Av

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Bob Meyer - 13 Av
 • Mr. & Mrs. Yrachmiel Kahn - 13 Av
 • Dr. & Mrs. Ze'ev Rav-Noy - 13 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Yitzchok ben Reb Yakov (Mrs. Ruchama Thaler’s father) - 9 Av
 • Roichel Devorah bas Reb Yaakov (Mr. Mitch Reichman’s mother) - 10 Av
 • Shayna bas Reb Shlomo (Mr. David Milner’s mother) - 11 Av
 • Reb Moshe Aharon Hakohen ben Reb Noson Notte (Rabbi Yitzchok Arnold’s brother) - 12 Av
 • Kaila bas Reb Yedidya (Rabbi Danny Rotenberg’s mother) - 12 Av
Comments on: Mazal Tov To - Devarim
There are no comments.