Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - V’Eschanan

Friday, 23 July, 2021 - 10:13 am

 • Rabbi & Mrs. Amram Farkash on the birth of their grandson (to Menachem & Nechama Farkash.) Mazal tov to the great grandparents Rabbi & Rebbitzen Schochet.
 • Rabbi & Mrs. Elozor Fisch on the engagement of their daughter Mushka to Levi Polichenco. 
 • Rabbi & Mrs. Ami Myers on the birth of their son.

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Sheye Eichenblatt - 15 Av
 • Yakov Yehuda Duchman - 15 Av
 • Asaf Levi Silver - 15 Av
 • Moshe Menachem Mendel Feiner - 16 Av
 • Mr. Eliezer Yaakov Kahan - 16 Av
 • Mr. Izzy Soussana - 17 Av
 • Mr. Dan Schmeidler - 18 Av
 • Rabbi Menachem Rubinstein - 19 Av
 • Shlomo Habibian - 19 Av
 • Mr. Ariel Haratz - 20 Av
 • Mr. Reuven Gradon - 20 Av
 • Rabbi Yisroel Gurary - 20 Av
 • Gavriel Soussana - 20 Av
 • Mendel Raeburn - 21 Av
 • Levi Perl - 21 Av

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Dovid Drizin - 15 Av
 • Rabbi & Mrs. Tzvi Boyarsky - 19 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Harav Yaakov Yehuda ben Reb Yehoshua (Mrs. Chana Rochel Duchman’s father) - 15 Av
 • Reb Ahron Yehuda ben Reb Dovid Halevi (Dr. Zeev Rav-Noy’s stepfather) - 15 Av 
 • Reb Shlomo ben Reb David (Mr. Zev Oster’s father) - 17 Av
 • Alta Shula ben Reb Sholom Yeshaya (Rabbi Mendel Schwartz’s mother) - 17 Av\ 
 • Bina Rivka bas Reb Moshe (Rabbi Ami Meyers’s mother) - 19 Av
 • Ester bas Reb Avrohom (Mr. David Peretz’s mother) - 19 Av
 • Reb Yaakov Immanuel ben Reb Dov Yehuda (Mr. Yisroel Schochet’s father) - 20 Av
 • Reb Yaakov ben Reb Meir (Mrs. Chana Weiss’s father) - 21 Av
Comments on: Mazal Tov To - V’Eschanan
There are no comments.