Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Arnold Shiva

Friday, 30 July, 2021 - 6:17 pm

Mrs. Nechama Dina Arnold
is sitting shiva until Wednesday on the passing of her father
Rabbi Yechiel Dov Nelken ob"m.

Address:
Phone:

Times: 

Hamakom Yenachem Eschem B'soch Sheor Avalei Tzion V'yerushalayim. Vehukeetzu Veranenu Shochnay Ufur vehu besochom!

Comments on: Arnold Shiva
There are no comments.