Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Ha’azinu

Friday, 17 September, 2021 - 10:32 am

 • Rabbi & Mrs. Zvi Boyarsky on the birth of their son. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Yisroel Bastomski. Mazal tov to the great grandmother Mrs. Freida Bastomski.
 • Rabbi & Mrs. Shmuli Chazanow on the birth of their son. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Yosef Chazanow.

Upcoming Birthdays

 • Yosef Habibian - 12 Tishrei
 • Rabbi Alon Asefovitz - 13 Tishrei
 • Moishy Rav~Noy - 15 Tishrei
 • Mr. Eli Goldman - 15 Tishrei
 • Yona Simcha Cherman - 16 Tishrei
 • Rabbi Dovid Kaye - 17 Tishrei
 • Aryeh Tzvi Schneerson - 18 Tishrei
 • Meir Thaler - 18 Tishrei
 • Mr. Yossi Wachtel - 18 Tishrei

Upcoming Yahrtzeits

 • Chana Faiga bas Reb Moshe (Mrs. Ariella Bastomski’s mother) - 13 Tishrei
 • Sara Leah bas Reb Yacov (Mrs. Chana Weiss’s mother) - 15 Tishrei
 • Reb Ephraim Pinchas ben Reb Yona Halevi (Mrs. Nettie Lerner’s father) - 16 Tishrei
Comments on: Mazal Tov To - Ha’azinu
There are no comments.