Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Bo

Thursday, 6 January, 2022 - 10:01 pm

 • Mr. & Mrs. Ari Herson on the birth of their son. Mazal Tov to the  grandparents Rabbi & Mrs. Yossi Chazanow. 
 • Rabbi & Mrs. Fischel Grossman on the engagement of their daughter Chaya to Mendel Rader. 
 • Rabbi & Mrs. Simcha Levenberg on the marriage of their son Efraim to Fayga Kagan. Mazal tov to the extended Kagan Family.
 • Rabbi & Mrs. Mendel Schapiro on the engagement of their son Shneur to Devora Zalmanov.
 • Rabbi & Mrs. Zalmen Schmukler on the marriage of their grandson Memkeh Schmukler to Shainy Levin. 

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Moshe Plotkin - 6 Shevat
 • Mr. Yosef Yitzchok Mishulovin - 6 Shevat
 • Eliyahu Arye Leib Kravitz - 7 Shevat
 • Rabbi Moshe Leider - 7 Shevat
 • Moshe Nochum Plotkin - 7 Shevat
 • Rabbi Sholem Perl - 7 Shevat
 • Rabbi Zalmy Dubinsky - 8 Shevat
 • Menachem Mendel Wolowik - 8 Shevat
 • Mr. Aryeh Leib Ehrlich - 9 Shevat
 • Rabbi Leibel Lipsker - 9 Shevat
 • Rabbi Shmuli Chazanow - 10 Shevat
 • Moshe Lipsker - 11 Shevat
 • Rabbi Eyal Rav-Noy - 11 Shevat
 • Rabbi Yossi Solomon - 11 Shevat
 • Yisroel Noach Bastomski - 11 Shevat
 • Mr. Yacov Avila - 12 Shevat
 • Avremel Schochet - 12 Shevat
 • Mendel Katz - 12 Shevat

Upcoming Anniversaries 

 • Rabbi & Mrs. Simcha Bart - 7 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Nootie Gross - 7 Shevat
 • Mr. & Mrs. Reuven Solomon - 9 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Fischel Grossman - 10 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Moshe Levin - 11 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Mendel Dubinsky - 12 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Moshe ben Reb Dovid (Mrs. Esther Weiner’s father) - 6 Shevat 
 • Fayge Gittel bas Reb Gershon (Mr. Yisroel Koch’s mother) - 7 Shevat
 • Reb Sadya ben Reb Yigal (Mrs. Nechama Amilov’s father) - 7 Shevat
 • Harav Menachem Shmuel Dovid Halevi ben Reb Shimon Raichik - 8 Shevat
 • Reb Yosef Moshe ben Reb Elchonon Dovber (Mrs. Neshe Grossman’s father) - 8 Shevat
 • Harav Ariel ob”m ben Reb Shaltiel Ze'ev Shyichye (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s son) - 8 Shevat
 • Pesha bas Reb Yehoshua (Rabbi Jonathan Glabman’s sister) - 9 Shevat
 • Menucha Vita bas Reb Aharon (Rabbi Nochum Pinson’s mother) - 11 Shevat
 • Reb Yehoshua Heshel ben Reb Aharon Eliezer (Mrs. Devorah Leah Mishulovin’s father) - 11 Shevat
 • Reb Shlomo Yitzchok ben Reb Moshe (Rabbi Mendel Schwartz’s father) - 12 Shevat 
 • Shaltiel Ze'ev ben Reb Mordechai (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s grandfather) - 12 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Bo
There are no comments.