Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Behar

Friday, 20 May, 2022 - 10:04 am

  • Mr. & Mrs. Moshe Anatian for the yahrtzeit of Mr. Moshe Anatian’s mother Esther bas Rachamim ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mr. & Mrs. Yisroel Bastomski in honor of Mrs. Etty Bastomski’s birthday. May she have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Reuven Nathanson for the yahrtzeit of Rabbi Reuven Nathanson’s father Reb Yitzchok ben Reb Yaakov Shmuel ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Levi Raichik in honor of Rabbi Levi Raichik’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Yossi Schneerson in honor of Mrs. Yehudit Schneerson’s birthday. May she have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Mr. & Mrs. Reuven Solomon for the yahrtzeit of Mrs. Roberta Solomon’s mother Etel bas Gershon ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Behar
There are no comments.