Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - V’Eschanan

Thursday, 11 August, 2022 - 11:40 am

 • Rabbi & Mrs. Yankee Raichik on the engagement of their son Mendel to Shterni Kesselman.
 • Rabbi & Mrs. Zalmen Schmukler on the engagement of their granddaughter Mushka Shmuckler to Yisroel Pinson. 

Upcoming Birthdays

 • Moshe Menachem Mendel Feiner - 16 Av
 • Mr. Eliezer Yaakov Kahan - 16 Av
 • Mr. Izzy Soussana - 17 Av
 • Mr. Dan Schmeidler - 18 Av
 • Rabbi Menachem Rubinstein - 19 Av
 • Shlomo Habibian - 19 Av
 • Mr. Ariel Haratz - 20 Av
 • Mr. Reuven Gradon - 20 Av
 • Rabbi Yisroel Gurary - 20 Av
 • Gavriel Soussana - 20 Av
 • Mendel Raeburn - 21 Av
 • Levi Yitzchok Perl - 21 Av
 • Yitzchok Meyer Davidson - 22 Av
 1. Upcoming Anniversaries 
 • Mr. & Mrs. Yerachmiel Soto - 17 Av
 • Rabbi & Mrs. Tzvi Boyarsky - 19 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Shlomo ben Reb David (Mr. Zev Oster’s father) - 17 Av
 • Alta Shula ben Reb Sholom Yeshaya (Rabbi Mendel Schwartz’s mother) - 17 Av
 • Bina Rivka bas Reb Moshe (Rabbi Ami Meyers’s mother) - 19 Av
 • Ester bas Reb Avrohom (Mr. David Peretz’s mother) - 19 Av
 • Reb Yaakov Immanuel ben Reb Dov Yehuda (Mr. Yisroel Schochet’s father) - 20 Av
 • Reb Yaakov ben Reb Meir (Mrs. Chana Weiss’s father) - 21 Av
Comments on: Mazal Tov To - V’Eschanan
There are no comments.