Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Vayeilech

Thursday, 29 September, 2022 - 7:11 pm

  • Rabbi & Mrs. Yossi Engel in honor of Rabbi Yossi Engel’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Mr. & Mrs. Eli Kazatchkov for the yahrtzeit of Mr. Eli Kazatchkov’s father Reb Baruch ben Reb Yosef ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Dovid Thaler for the yahrtzeit of Mrs. Ruchama Thaler’s mother Mrs. Chaya Sara Rochel bas Reb Chaim Yosef Shlomo ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Velvel Tsikman for the yahrtzeit of Rabbi Velvel Tsikman’s father Reb Shmuel Meir ben Reb Yisroel Dovid ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Vayeilech
There are no comments.