Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors

Thursday, 8 March, 2012 - 9:40 pm

 • Rabbi & Mrs. Meir Ashkenazi in honor of their anniversary. May they have many more happy years together.
 • The Bastomski Family for the yahrtzeit of Avrohom Yitzchok ben Yisroel Bastomski ob"m. May the neshomo have an aliya.
 • Mr. & Mrs. Jon Engelson in honor of Mr. Jon Engelson’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
 • Rabbi & Mrs.Sholom Glick in honor of Rabbi Sholom Glick’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
 • Mr. & Mrs. Yehosuah Goldman in honor of their anniversary. May they have many more happy years together. 
 • Mr. & Mrs. Reuven Eliyahu Horwitz in honor of Mr. Reuven Eliyahu Horwitz’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
 • Mr. & Mrs. Doron Israeli in honor of their son Meir’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
 • Rabbi & Mrs. Avrohom Klyne in honor of their anniversary. May they have many more happy years together.
  Also for Rabbi Avrohom Klyne’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  Also for the yahrtzeit of Rabbi Avrohom Klyne’s father Betzalel ben Chaim Shneur Zalmen ob"m. May the neshomo have an aliya.
 • Rabbi & Mrs. Leib Lerner in honor of Rabbi Leib Lerner’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
 • Rabbi & Mrs. Yosef Yitzchok Mishulovin in honor of Rabbi Yosef Yitzchok Mishulovin’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
 • Rabbi & Mrs. Mottel Polityko in honor of Rabbi Mottel Polityko’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  Also for the yahrtzeit of Rabbi Mottel Polityko’s mother Chava Maryasha bas Ber ob"m. May the neshomo have an aliya.
 • Rabbi & Mrs. Mayer Schmukler in honor of their anniversary. May they have many more happy years together. Also in honor of Rabbi Mayer Schmukler’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.

The kiddush for the early minyan is sponsored by:

 • Rabbi & Mrs. Dovid Hoch in honor of their son Aryeh Leib’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
 • Rabbi & Mrs. Levi Raichik in honor of their anniversary. May they have many more happy years together.
Comments on: Kiddush Sponsors
There are no comments.