Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To

Thursday, 8 November, 2012 - 9:20 am

 • Yekusiel and Hindi Kalmenson on the birth of their daughter. Mazal Tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Yossi Chazanow.
 • Yossi and Menucha Burston on the birth of their daughter. Mazal Tov to the grandparents Rabbi & Mrs.Chaim Binyomin Burston.

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Moishe Kasowitz - 26 Cheshvan
 • Mr. Eli Kagan - 27 Cheshvan
 • Hershel Tsikman - 27 Cheshvan
 • Mr. Simcha Kagan - 27 Cheshvan
 • Adam Brooke - 27 Cheshvan 
 • Rabbi Sholom Ber Kesselman - 28 Cheshvan
 • Rabbi Tzvi Ferszt - 1 Kislev
 • Boruch Shalom Allison - 1 Kislev

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Dovi Goldman - 1 Kislev
 • Rabbi & Mrs. Ari Goldman - 1 Kislev

Upcoming Yahrtzeits

 • Shmuel Gronim ben Yitzchok Meir (Mrs. Yehudit Schneerson’s father) - 1 Kislev
Comments on: Mazal Tov To
There are no comments.