Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Vayigash

Thursday, 20 December, 2012 - 11:15 pm

Upcoming Birthdays

 • Shmuel Dovid Andrusier - 10 Teves
 • Mr. Bob Meyer - 10 Teves
 • Mr. Betzalel Fleischman - 12 Teves
 • Rabbi Shimon Raichik - 13 Teves 
 • Mr. Nachum Marks - 13 Teves
 • Mr. Shalom Elharrar - 13 Teves
 • Mr. Meilach Weiss - 14 Teves

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Shmuel Stroll - 11 Teves

Upcoming Yahrtzeits

 • Mordechai ben Moshe (Mrs. Kelly Benarroch’s brother) - 9 Teves
 • Yenta bas Nochum (Mr. Avrohom Plotkin’s mother) - 9 Teves 
 • Yisroel Yitzchok ben Mordechai Hakohen (Mrs. Miriam Feiner’s father) - 10 Teves
 • Yona ben Yitzchok (Mr. Doron Israeli’s father) - 10 Teves
 • Perel bas Noson (Mr. Betzalel Fleischman’s mother) - 12 Teves
 • Moshe Yaakov ben Yeshaye (Rabbi Shaya Berkowitz’s father) - 14 Teves
 • Tanchum ben Moshe Yaakov (Rabbi Shaya Berkowitz’s brother) - 14 Teves

 

Comments on: Mazal Tov To - Vayigash
There are no comments.