Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Vayakhel

Thursday, 20 February, 2014 - 5:20 pm

  • Rabbi & Mrs. Fischel Grossman for the yahrtzeit of Rabbi Fischel Grossman’s grandfather Reb Tzvi ben Reb Naftoli Elimelech ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Avrohom Klyne in honor of Rabbi Avrohom Klyne’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Shalom Ber Levine for the yahrtzeit of Rabbi Shalom Ber Levine’s father Reb Aba ben Reb Yoel Halevi ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Sender Munitz for the yahrtzeit of Mrs. Gittie Munitz’s mother Leah bas Reb Yaakov ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Velvel Tsikman in honor of Rabbi Velvel Tsikman’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
Comments on: Kiddush Sponsors - Vayakhel
There are no comments.