Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Devorim

Thursday, 23 July, 2015 - 10:02 am

 • Rabbi & Mrs. Levi Benjaminson on the birth of their son. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Sholom Perl.

Upcoming Birthdays

 • Akiva Hoffman - 9 Av
 • Mr. Nachum Cherman - 10 Av
 • Alexander Sender Labkowsky - 11 Av
 • Nadav Lerman - 11 Av
 • Moshe Meir Polityko - 11 Av
 • Pesach Newman - 12 Av
 • Yosef Gorelik - 13 Av
 • Rabbi Dovid Morris - 13 Av
 • Asaf Levi Silver - 15 Av
 • Rabbi Shaye Eichenblatt - 15 Av
 • Yakov Yehuda Duchman - 15 Av

Upcoming Anniversaries

 • Dr. & Mrs. Ze'ev Rav-Noy - 13 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Yitzchok ben Reb Yakov (Mrs. Ruchama Thaler’s father) - 9 Av
 • Roichel Devorah bas Reb Yaakov (Mr. Mitch Reichman’s mother) - 10 Av
 • Shein bas Reb Shlomo (Mr. David Milner’s mother) - 11 Av
 • Reb Moshe Aharon Hakohen ben Reb Noson Notte (Rabbi Yitzchok Arnold’s brother) - 12 Av
 • Kaila bas Reb Yedidya (Rabbi Danny Rotenberg’s mother) - 12 Av
 • Harav Yaakov Yehuda ben Reb Yehoshua (Mrs. Chana Rochel Duchman’s father) - 15 Av
Comments on: Mazal Tov To - Devorim
There are no comments.