Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Devorim

Thursday, 23 July, 2015 - 10:10 am

  • Mr. & Mrs. Nachum Cherman in honor of Mr. Nachum Cherman’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Dovid Thaler for the yahrtzeit of Mrs. Ruchama Thaler’s father Reb Yitzchok ben Reb Yakov ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Devorim
There are no comments.