Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Vayeishev

Thursday, 3 December, 2015 - 6:02 pm

 • Rabbi and Mrs. Gershon Schusterman on the birth of their grandson (to Rabbi Shmuli and Shula Goldstein.)

Upcoming Birthdays

 • Moshe Davidson - 23 Kislev
 • Yaakov Wolowik - 24 Kislev
 • Mr. Avi Hecht - 24 Kislev
 • Mr. Shmuel David Faynerman - 24 Kislev
 • Mr. Arthur Diller - 25 Kislev
 • Mr. Zechariah Davidson - 27 Kislev
 • Sholom Yehuda Gorelik - 27 Kislev
 • Hatomin Menachem Mendel Yishai Anatian - 28 Kislev
 • Rabbi Yakov Greenbaum - 28 Kislev
 • Rabbi Ari Goldman - 28 Kislev
 • Rabbi Chayim Mishulovin - 28 Kislev
 • Mr. Michael Zaghi - 29 Kislev

Upcoming Yahrtzeits

 • Gershon ben Reb Dovid (Mrs. Roberta Solomon’s father) - 28 Kislev
 • Devorah bas Reb Yechiel Shraga Faivish Halevi (Rabbi Yitzchok Arnold’s mother) - 28 Kislev
Comments on: Mazal Tov To - Vayeishev
There are no comments.