Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - V'Eschanan

Friday, 4 August, 2017 - 10:02 am

 • Rabbi & Mrs. Shmuly Schapiro on the upshernish of their son Alter. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Leibel Schapiro - Rosh Yeshiva in Miami. 
 • Rabbi & Mrs. Nochum Pinson on the birth of their great grandchild. 

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Dovid Morris - 13 Av
 • Effy Schmukler - 13 Av 
 • Yosef Gorelik - 13 Av
 • Rabbi Sheye Eichenblatt - 15 Av
 • Yakov Yehuda Duchman - 15 Av
 • Asaf Levi Silver - 15 Av
 • Moshe Menachem Mendel Feiner - 16 Av
 • Mr. Eliezer Yaakov Kahan - 16 Av
 • Mr. Izzy Soussana - 17 Av
 • Mr. Dan Schmeidler - 18 Av
 • Rabbi Menachem Rubinstein - 19 Av
 • Shlomo Mordechai Habibian - 19 Av

Upcoming Anniversaries

 • Dr. & Mrs. Ze'ev Rav-Noy - 13 Av
 • Rabbi & Mrs. Dovid Drizin - 15 Av
 • Mr. & Mrs. Yerachmiel Soto - 17 Av 
 • Rabbi & Mrs. Tzvi Boyarsky - 19 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Harav Yaakov Yehuda ben Reb Yehoshua (Mrs. Chana Rochel Duchman’s father) - 15 Av
 • Alta Shula bas Reb Sholom Yeshaya (Rabbi Mendel Schwartz’s mother) - 17 Av 
 • Reb Shlomo ben Reb David (Mr. Zev Oster’s father) - 17 Av
 • Bina Rivka bas Reb Moshe (Rabbi Ami Meyers’s mother) - 19 Av
 • Ester bas Reb Avrohom (Mr. David Peretz’s mother) - 19 Av
Comments on: Mazal Tov To - V'Eschanan
There are no comments.