Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Bo

Friday, 19 January, 2018 - 2:20 pm

 • Rabbi & Mrs. Simcha Frankel on the marriage of their son Hudi to Sara'le Brownstein. 

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Reuven Wolf - 4 Shevat
 • Yosef Meir Feiner - 4 Shevat
 • Aryeh Yehuda Avila - 4 Shevat
 • Rabbi Yisroel Hecht - 5 Shevat
 • Rabbi Moshe Plotkin - 6 Shevat
 • Rabbi Yosef Yitzchok Mishulovin - 6 Shevat
 • Rabbi Moshe Leider - 7 Shevat
 • Rabbi Sholem Perl - 7 Shevat
 • Mendel Wolowik - 8 Shevat
 • Mr. Aryeh Leib Ehrlich - 9 Shevat
 • Rabbi Leibel Lipsker - 9 Shevat
 • Rabbi Shmuli Chazanow - 10 Shevat

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Mitch Reichman - 3 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Simcha Bart - 7 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Nootie Gross - 7 Shevat
 • Mr. & Mrs. Reuven Solomon - 9 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Fischel Grossman - 10 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Sara bas Reb Chananya (Mrs. Sima Bart’s mother) - 5 Shevat
 • Mindel bas Reb Elyahu (Mrs. Miriam Feiner’s mother) - 5 Shevat
 • Fayge Gittel bas Reb Gershon (Mr. Yisroel Koch’s mother) - 7 Shevat
 • Reb Sadya ben Reb Yigal (Mrs. Nechama Amilov’s father) - 7 Shevat
 • Harav Menachem Shmuel Dovid ben Reb Shimon Halevi Raichik - 8 Shevat
 • Reb Yosef Moshe ben Reb Elchonon Dovber (Mrs. Neshe Grossman’s father) - 8 Shevat
 • Reb Ariel ben Reb Shaltiel Ze'ev (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s son) - 8 Shevat
 • Pesha bas Reb Yehoshua (Rabbi Jonathan Glabman’s sister) - 9 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Bo
There are no comments.