Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Pinchas

Friday, 6 July, 2018 - 11:30 am

 • Mr. & Mrs. Shaul Raigorodsky  on the birth of their grandson (toMoishe & Naomi Adelist.)
 • Rabbi & Mrs. Dovid Thaler on the birth of their granddaughter.

Upcoming Birthdays

 • Moshe Dov Berger - 26 Tammuz
 • Rabbi Levi Lesches - 26 Tammuz
 • Mr. Yanky Bloch - 27 Tammuz
 • Mr. Doron Israeli - 28 Tammuz
 • Rabbi Michy Rav-Noy - 28 Tammuz
 • Moshe Schneerson - 28 Tammuz
 • Yoel Newman - 29 Tammuz
 • Rabbi Mendel Eichenblatt - 29 Tammuz
 • Rabbi Mendel Lerner - 29 Tammuz

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Steve Zipp - 26 Tammuz

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Chaim Zeev ben Reb Moshe (Mrs. Freida Bastomski’s father) - 24 Tammuz
 • Reb Dovid ben Reb Feivel (Mr. Shaul Raigorodsky’s father) - 25 Tammuz
 • Sara Relka bas Reb Nochum (Mrs. Fradel Bukiet’s mother) - 26 Tammuz
 • Reb Hershel Tzvi ben Reb Avraham (Mr. Richard Rosenbloom’s father) - 28 Tammuz
 • Reb Tzvi Hirsch ben Reb Yechezkel Yaakov (Rabbi Menachem Rubinstein’s grandfather) - 29 Tammuz
 • Reb Velvel Efraim ben Reb Yisroel Halevi (Rabbi Simcha Levenberg’s father) - 1 Av
Comments on: Mazal Tov To - Pinchas
There are no comments.