Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - V'Eschanan

Thursday, 26 July, 2018 - 10:05 pm

 • Rabbi & Mrs. Alon Asefovitz on the birth of their daughter.

Upcoming Birthdays

 • Moshe Menachem Mendel Feiner - 16 Av
 • Mr. Eliezer Yaakov Kahan - 16 Av
 • Mr. Izzy Soussana - 17 Av
 • Rabbi Menachem Rubinstein - 19 Av
 • Shlomo Habibian - 19 Av
 • Mr. Ariel Haratz - 20 Av
 • Mr. Reuven Gradon - 20 Av
 • Rabbi Yisroel Gurary - 20 Av
 • Gavriel Soussana - 20 Av
 • Mendel Raeburn - 21 Av
 • Levi Perl - 21 Av
 • Yitzchok Meyer Davidson - 22 Av

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Yerachmiel Soto - 17 Av 
 • Rabbi & Mrs. Tzvi Boyarsky - 19 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Shlomo ben Reb David (Mr. Zev Oster’s father) - 17 Av
 • Bina Rivka bas Reb Moshe (Rabbi Ami Meyers’s mother) - 19 Av
 • Ester bas Reb Avrohom (Mr. David Peretz’s mother) - 19 Av
 • Reb Yaakov ben Reb Meir (Mrs. Chana Weiss’s father) - 21 Av
Comments on: Mazal Tov To - V'Eschanan
There are no comments.