Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Bo

Friday, 11 January, 2019 - 9:38 am

 • Rabbi & Mrs. Shlomo Arnold on the engagement of their son Moishe to Chana Friedman.
 • Rabbi & Mrs. Shaya Berkowitz on the marriage of their son Shmulik to Chaya Katz.
 • Rabbi & Mrs. Zalmy Fogelman on the birth of their son. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Shmuel Binyomin Fogelman.
 • Mr. & Mrs. Yaacov Nassy on the birth of their daughter. Mazal tov to the grandmother Mrs. Suzy Nassy.

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Moshe Plotkin - 6 Shevat
 • Mr. Yosef Yitzchok Mishulovin - 6 Shevat
 • Moshe Nochum Plotkin - 7 Shevat
 • Rabbi Sholem Perl - 7 Shevat
 • Rabbi Zalmy Dubinsky - 8 Shevat
 • Menachem Mendel Wolowik - 8 Shevat
 • Mr. Aryeh Leib Ehrlich - 9 Shevat
 • Rabbi Shmuli Chazanow - 10 Shevat
 • Rabbi Eyal Rav-Noy - 11 Shevat
 • Rabbi Yossi Solomon - 11 Shevat
 • Yisroel Noach Bastomski - 11 Shevat
 • Mr. Yacov Avila - 12 Shevat
 • Avremel Schochet - 12 Shevat
 • Mendel Katz - 12 Shevat

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Simcha Bart - 7 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Nootie Gross - 7 Shevat
 • Mr. & Mrs. Reuven Solomon - 9 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Fischel Grossman - 10 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Moshe Levin - 11 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Mendel Dubinsky - 12 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Fayge Gittel bas Reb Gershon (Mr. Yisroel Koch’s mother) - 7 Shevat
 • Reb Sadya ben Reb Yigal (Mrs. Nechama Amilov’s father) - 7 Shevat
 • Harav Menachem Shmuel Dovid ben Reb Shimon Halevi Raichik - 8 Shevat
 • Reb Yosef Moshe ben Reb Elchonon Dovber (Mrs. Neshe Grossman’s father) - 8 Shevat
 • Reb Ariel ben Reb Shaltiel Ze'ev (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s son) - 8 Shevat
 • Pesha bas Reb Yehoshua (Rabbi Jonathan Glabman’s sister) - 9 Shevat
 • Menucha Vita bas Reb Aharon (Rabbi Nochum Pinson’s mother) - 11 Shevat
 • Nechomo Dina bas Reb Yakov Shlomo (Mrs. Rivky Raichik’s sister) - 11 Shevat 
 • Reb Yehoshua Heshel ben Reb Aharon Eliezer (Mrs. Devorah Leah Mishulovin’s father) - 11 Shevat
 • Reb Shaltiel Ze'ev ben Reb Mordechai (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s grandfather) - 12 Shevat
 • Shlomo Yitzchok ben Reb Moshe (Rabbi Mendel Schwartz’s father) - 12 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Bo
There are no comments.