Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Bo

Friday, 11 January, 2019 - 9:44 am

  • Dr. & Mrs. Ze'ev Rav-Noy for the yahrtzeit of Dr. Ze'ev Rav-Noy’s son Reb Ariel ben Reb Shaltiel Ze'ev ob"m. May the neshomo have an aliya. Also, for the yahrtzeit of Dr. Ze'ev Rav-Noy’s grandfather Reb Shaltiel Ze'ev ben Reb Mordechai ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mrs. Nechama Amilov for the yahrtzeit of her father Reb Sadya ben Reb Yigal ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Jonathan Glabman for the yahrtzeit of Rabbi Jonathan Glabman’s sister Pesha bas Reb Yehoshua ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Fischel Grossman in honor of their anniversary. May they have many more happy years together. Also, for the yahrtzeit of Mrs. Neshe Grossman’s father Reb Yosef Moshe ben Reb Elchonon Dovber ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Yosef Mishulovin for the yahrtzeit of Mrs. Devorah Leah Mishulovin’s father Reb Yehoshua Heshel ben Reb Aharon Eliezer ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • The Raichik & Klyne families for the yahrtzeit of Harav Menachem Shmuel Dovid ben Reb Shimon Halevi Raichik ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Yankee Raichik in honor of Mrs. Rivky Raichik’s birthday. May she have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus. Also, for the for the yahrtzeit of Mrs. Rivky Raichik’s sister Nechomo Dina bas Reb Yakov Shlomo ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Mendel Schwartz for the yahrtzeit of Rabbi Mendel Schwartz’s father Reb Shlomo Yitzchok ben Reb Moshe ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Bo
There are no comments.