Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Beshalach

Friday, 18 January, 2019 - 10:30 am

  • Dr. & Mrs. Ze'ev Rav-Noy for the yahrtzeit of Dr. Ze'ev Rav-Noy’s brother Reb David ben Reb Aharon Yehuda Halevi H'YD. May the neshomo have an aliya.
  • The Bastomski Family for the yahrtzeit of their sister Nechomo Basya bas Reb Avrohom Yitzchok Bastomski ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Yankee Raichik in honor of Rabbi Yankee Raichik’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus. Also, for the shloshim of Mrs. Rivky Raichik’s father Reb Yaakov Shlomo ben Reb Dovid ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mr. & Mrs. Shaul Raigorodsky in honor of Mr. Shaul Raigorodsky’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Yossi Schneerson for the yahrtzeit of Rabbi Yossi Schneerson’s grandparents Harav Boruch Sholom ben Admur haTzemach Tzedek & Reb Yehudah ben Reb Tzvi Hirsh ob"m. May the neshomos have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Beshalach
There are no comments.