Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Yisro

Friday, 25 January, 2019 - 10:02 am

 • Rabbi & Mrs. Yisroel Bastomski on the marriage of their daughter Fayge to Mendel Zajac. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Sholom Ber Levine and Mrs. Freida Bastomski. 
 • Mr. & Mrs. Shimon Benarroch on the engagement of their grandson Mendel
 • Rabbi & Mrs. Dovber Chaiton on the birth of their daughter Mazal tov to the grandparent Rabbi & Mrs. Mendel Duchman.
 • Rabbi & Mrs. Menachem Cohen on the birth of their daughter Bracha. Mazal tov to the grandparent Rabbi & Mrs. Rabbi Yosef Yitzchok & Doonie Mishulovin. 
 • Dr. & Mrs. Zev Rav-Noy on the bar mitzvah of their grandson Moti Muchnik. 

Upcoming Birthdays

 • Yechezkel Pinson - 22 Shevat
 • Baruch Mordechai Rav~Noy - 22 Shevat
 • Mr. Sender Klein - 22 Shevat
 • Rabbi Sholom Wilansky - 22 Shevat 
 • Aharon Eliezer Mishulovin - 23 Shevat
 • Mr. Beryl Kaufman - 24 Shevat
 • Zalmy Gurary - 24 Shevat
 • Rabbi Pinchas Winograd - 25 Shevat
 • Levi Yitzchok Berger - 26 Shevat
 • Avrohom Benarroch - 26 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Meir ben Reb Chaim Aryeh Leibesh (Mrs. Tova Levine’s father) - 20 Shevat
 • Sheva bas Reb Yitzchok Aizik (Mrs. Esther Roth’s mother) - 21 Shevat
 • Reb Yoav ben Reb Dovid (Mr. Moshe Anatian’s father) - 21 Shevat
 • Reb Yaakov ben Reb Moshe (Mr. Moshe ob”m Fishman’s father) - 22 Shevat
 • Reb Avrohom Yaakov ben Reb Meir Hakohen (Mr. Zechariah Davidson’s grandfather) - 22 Shevat
 • Chaya Soro bas Reb Note Moshe (Rabbi Fischel Grossman’s grandmother) - 22 Shevat
 • Esther bas Reb Volf (Mr. Zev Oster’s mother) - 23 Shevat
 • Reb Efrayim ben Reb Avrohom (Rabbi Benyomin Hoffman’s father) - 24 Shevat
 • Reb Ezra Refoel ben Reb Dovber (Mrs. Gittel Kaplan’s father) - 24 Shevat
 • Reb Avrohom ben Reb Yosef (Mrs. Miriam Raichik’s father) - 24 Shevat
 • Dina Reizel bas Reb Yitzchok Aaron (Rabbi Velvel Tsikman’s mother) - 25 Shevat
 • Raizel bas Reb Chaim Binyomin Halevi (Rabbi Naftoli Estulin’s mother) - 26 Shevat
 • Ruth Gittel bas Reb Meir (Mr. Moshe ob”m Fishman’s stepmother) - 26 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Yisro
There are no comments.