Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mishulovin Shiva

Thursday, 18 April, 2019 - 12:37 pm

Mrs. Devora Leah Mishulovin is sitting shiva tonight
on the passing of her sister Mrs. Shterna Sara Kalmanson

Times: 5-7 pm 

Hamakom Yenachem Eschem B'soch Sheor Avalei Tzion V'yerushalayim. 
Vehukeetzu Veranenu Shochnay Ufur vehe besochom! 

Comments on: Mishulovin Shiva
There are no comments.