Printed from ChabadofLA.com

Kiddush Sponsors - Chukas

Thursday, 11 July, 2019 - 7:20 pm

  • Rabbi & Mrs. Yisroel Bastomski for the yahrtzeit of Mrs. Etty Bastomski’s father Reb Noson Kalmen ben Reb Tzvi Meir ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mrs. Dorothy Diller & Mr. Arthur Diller & for the yahrtzeit their son/brother Reb Michel Asher ben Reb Shmuel Zanvil ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Friends of Mr. David Milner in honor of his birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Yosef Y Shagalov for the forth yahrtzeit of his friend Harav Yekutiel Menachem ben yablch”t Reb Shraga Shelita Rapp. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Chukas
There are no comments.