Printed from ChabadofLA.com

Early Minyan Kiddush Sponsors - V’Eschanan

Friday, 16 August, 2019 - 3:05 pm

  • Mr. & Mrs. Ariel Haratz in honor of Mr. Ariel Haratz’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Ami Meyers for the yahrtzeit of Rabbi Ami Meyers’s mother Bina Rivka bas Reb Moshe ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Menachem Rubinstein in honor of Rabbi Menachem Rubinstein’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Mendel Schwartz for the yahrtzeit of Rabbi Mendel Schwartz’s mother Alta Shula bas Reb Sholom Yeshaya ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Early Minyan Kiddush Sponsors - V’Eschanan
There are no comments.