Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Shabbos Chol Hamoed

Wednesday, 16 October, 2019 - 2:02 pm

 • Mr. & Mrs. Zecharya Davidson on the birth of their daughter.
 • Rabbi & Mrs. Mendel Dinerman on the birth of their daughter.
 • Rabbi & Mrs. Mendel Schapiro on the birth of their daughter.

Upcoming Birthdays

 • Yehuda Munitz - 20 Tishrei
 • Shlomo Binyomin Feldman - 21 Tishrei
 • Rabbi Yonah Mordechai Weiss - 21 Tishrei
 • Mr. Yakov Jacobson - 22 Tishrei
 • Zali Raichik - 22 Tishrei
 • Chaim Plotkin - 23 Tishrei
 • Yossi Weiss - 24 Tishrei
 • Shua Pinson - 24 Tishrei
 • Mr. Yoni Pelman - 24 Tishrei
 • Rabbi Shmuli Raitman - 25 Tishrei
 • Sruly Glabman - 26 Tishrei

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Yerachmiel Altman - 21 Tishrei
 • Mr. & Mrs. Jon Engelson - 24 Tishrei
 • Rabbi & Mrs. Mendel Pinson - 25 Tishrei
 • Mr. & Mrs. Moshe Niasoff - 26 Tishrei
 • Mr. & Mrs. Jon Hambourger - 26 Tishrei
 • Rabbi & Mrs. Laizer Labkowsky - 26 Tishrei

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Moshe Tzvi ben Reb Dovber hakohen (Rabbi Yossi Mayberg's father) - 21 Tishrei 
 • Rivka bas Reb Chaim Yehoshua (Rabbi Sender Munitz’s mother) - 21 Tishrei
 • Reb Yaacov Yitzchak ben Reb Avraham (Mr. Jon Hambourger’s father) - 21 Tishrei
 • Reb Eliyahu Arye Leib ben Reb Yosef (Rabbi Nootie Gross’s father) - 22 Tishrei
Comments on: Mazal Tov To - Shabbos Chol Hamoed
There are no comments.