Printed from ChabadofLA.com

Milner Shiva

Sunday, 10 February, 2019 - 5:36 pm

Tonight is Mr. David Milner's last night of shiva
7-9 pm at 430 N Poinsettia.

Hamakom Yenachem Eschem B'soch Sheor Avalei Tzion V'yerushalayim. 
Vehukeetzu Veranenu Shochnay Ufur vehu besochom! 

Comments on: Milner Shiva
There are no comments.