Printed from ChabadofLA.com

Mazal Tov To - Devarim

Thursday, 23 July, 2020 - 12:04 pm

 • Mr. & Mrs. Yakov Nassy on the birth of their son. Mazal tov to the grandmother Mrs. Shoshana Nassy. 

Upcoming Birthdays

 • Daniel Avraham Goldman - 4 Av
 • Mr. Dennis Blauner - 5 Av
 • Rabbi Heshy Mishulovin - 7 Av
 • Rabbi Dovi Goldman - 7 Av
 • Mendy Lerman - 8 Av
 • Akiva Hoffman - 9 Av
 • Mr. Nachum Cherman - 10 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Yehuda Shmuel ben Reb Yitzchok (Rabbi Chaim Burston’s father) - 4 Av
 • Reb Yacov ben Reb Yehoshua (Mrs. Miriam Diller’s grandfather) - 7 Av
 • Reb Yaakov ben Reb Menashe (Mrs. Chana Rachel Schusterman’s father) - 8 Av
 • Reb Yitzchok ben Reb Yakov (Mrs. Ruchama Thaler’s father) - 9 Av
 • Roichel Devorah bas Reb Yaakov (Mr. Mitch Reichman’s mother) - 10 Av
Comments on: Mazal Tov To - Devarim
There are no comments.