Printed from ChabadofLA.com

Mazal Tov To - V’Eschanan

Thursday, 30 July, 2020 - 7:21 pm

 • Rabbi & Mrs. Mendel Cohen on the birth of their daughter. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Zalmen Schmukler. 

Upcoming Birthdays

 • Moshe Meir Polityko - 11 Av
 • Sender Labkowsky - 11 Av
 • Nadav Lerman - 11 Av
 • Yosef Gorelik - 13 Av
 • Rabbi Sheye Eichenblatt - 15 Av
 • Yakov Yehuda Duchman - 15 Av
 • Mr. Eliezer Yaakov Kahan - 16 Av
 • Mr. Izzy Soussana - 17 Av

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Bob Meyer - 13 Av
 • Mr. & Mrs. Yrachmiel Kahn - 13 Av
 • Dr. & Mrs. Ze'ev Rav-Noy - 13 Av
 • Rabbi & Mrs. Dovid Drizin - 15 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Shayna bas Reb Shlomo (Mr. David Milner’s mother) - 11 Av
 • Reb Moshe Aharon Hakohen ben Reb Noson Notte (Rabbi Yitzchok Arnold’s brother) - 12 Av
 • Kaila bas Reb Yedidya (Rabbi Danny Rotenberg’s mother) - 12 Av
 • Reb Yaakov Yehuda ben Reb Yehoshua (Mrs. Chana Rochel Duchman’s father) - 15 Av
 • Reb Shlomo ben Reb David (Mr. Zev Oster’s father) - 17 Av
Comments on: Mazal Tov To - V’Eschanan
There are no comments.