Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Matos/Masei

Friday, 9 July, 2021 - 10:40 am

 • Rabbi & Mrs. Yossi Klein on the birth of their son.
 • Rabbi & Mrs. Sholom Ber Levine on the birth of their great-grandson (to  Mendel and Fayge Zajac.) 

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Tzemach Rosenfeld - 2 Av
 • Rabbi Shaya Lowenstein - 3 Av
 • Dr. Sholom Fine - 3 Av
 • Mr. Ephraim Levy - 3 Av
 • Daniel Avraham Goldman - 4 Av
 • Eliyahu Tzvi Lipsker - 4 Av
 • Mr. Dennis Blauner - 5 Av
 • Aharon Moshe Grossman - 5 Av
 • Rabbi Avrohom Wagshul - 5 Av
 • Rabbi Heshy Mishulovin - 7 Av
 • Rabbi Dovi Goldman - 7 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Velvel Efraim ben Reb Yisroel Halevi (Rabbi Simcha Levenberg’s father) - 1 Av
 • Malka bas Reb Yitzchok Yosef (Mrs. Chani Rotenberg’s mother) - 2 Av
 • Reb Yehuda Shmuel ben Reb Yitzchok (Rabbi Chaim Burston’s father) - 4 Av
 • Reb Yacov ben Reb Yehoshua (Mrs. Miriam Diller’s grandfather) - 7 Av
 • Chaya Sara bas Reb Moshe Moshe Manya (Mrs. Baila Greenbaum's mother) - 7 Av  
Comments on: Mazal Tov To - Matos/Masei
There are no comments.