Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Noach

Friday, 8 October, 2021 - 4:00 pm

  • Rabbi & Rebbitzen Shimon Raichik on the birth of their granddaughter (to Shmuly & Shterny Gurary.)

Upcoming Birthdays

  • Rabbi Shmuel Schneerson - 4 Cheshvan
  • Rabbi Elozor Fisch - 5 Cheshvan
  • Avrohom Yechezkel Wiener - 6 Cheshvan
  • Rabbi Shloime Arnold - 7 Cheshvan

Upcoming Yahrtzeits

  • Moshe ben Chayim Zev (Mr. Harvey Benton’s father) - 7 Cheshvan
Comments on: Mazal Tov To - Noach
There are no comments.