Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Vayetzei

Friday, 12 November, 2021 - 12:00 am

 • Rabbi & Mrs. Yosef Bukiet on the engagement of their grandson Chaim Meir Eisenbach to Chaya Andrusier.
 • Rabbi & Mrs. Sender Munitz on the birth of their great granddaughter (to Zalman & Yehudis Simons.) 
 • Rabbi & Mrs. Mendel Shapiro on the engagement of their daughter Mussy to Menachem Mendel Vogel.

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Sholom Raichik - 9 Kislev
 • Shmuel Thaler - 10 Kislev
 • Shneur Zalman Arnold - 10 Kislev
 • Rabbi Shmuel Thaler - 10 Kislev
 • Nesanel Chananya Soussana - 10 Kislev
 • Mr. Mendel-Hilel Ganzburg - 10 Kislev
 • Rabbi Simcha Frankel - 10 Kislev
 • Rabbi Moshe Levin - 11 Kislev
 • Mendel Berger - 13 Kislev
 • Rabbi Mendel Simons - 14 Kislev
 • Mendel Fogelman - 14 Kislev
 • Mr. Israel Goldshmid - 15 Kislev
 • Rabbi Gershon Schusterman - 15 Kislev

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Sruly Yusevitch - 10 Kislev
 • Rabbi & Mrs. Moishe Carlebach - 14 Kislev
 • Mr. & Mrs. Avrohom Aron Grunfeld - 15 Kislev

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Ben-Zion Yisroel Meir ben Reb Menachem Monish (Mrs. Hadassah Weiss’s father) - 9 Kislev
 • Roza bas Reb Chaim (Mrs. Chana Ganzburg’s mother) - 9 Kislev
 • Reb Menachem Mendel ben Reb Nochum Labkowsky - 10 Kislev
 • Shulamis bas Reb Tzvi Hirsh (Rabbi Jonathan Glabman’s mother) - 12 Kislev
 • Leib ben Julius (Mrs. Vickie Elson’s father) - 13 Kislev
 • Henya Malka bas Reb Shmuel (Mrs. Yudka Etka Winograd’s mother) - 15 Kislev
Comments on: Mazal Tov To - Vayetzei
There are no comments.