Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Beshalach

Friday, 14 January, 2022 - 10:37 am

 • Rabbi & Mrs. Sholom Ber Levine on the engagement of their grandson Yossi Bryski to Leah Wineberg.
 • Rabbi & Mrs. Yankee Raichik on the birth of their grandson (to Levi and Chanee Raichik.)

Upcoming Birthdays

 • Mr. Shea Bastomski - 13 Shevat
 • Rabbi Sender Munitz - 14 Shevat
 • Menachem Mendel Novack - 14 Shevat
 • Mr. Pesach Kornreich - 14 Shevat
 • Rabbi Nochum Pinson - 16 Shevat
 • Mr. Alon Zak - 16 Shevat
 • Eli Feigelstock - 16 Shevat
 • Rabbi Lazer Handlesman - 16 Shevat
 • Baruch Mordechai Muchnik - 17 Shevat
 • Rabbi Yankee Raichik - 17 Shevat
 • Yisroel Aryeh Leib Friedman - 18 Shevat
 • Mr. Shaul Raigorodsky - 18 Shevat
 • Binyomin Wolowik - 18 Shevat
 • Rabbi Shmuli Pinson - 19 Shevat
 • Rabbi Yosef Bukiet - 19 Shevat
 • Rabbi Moshe Aron Weiss - 19 Shevat

Upcoming Anniversaries 

 • Rabbi & Mrs. Sender Munitz - 14 Shevat
 • Mr. & Mrs. Reuvein Caplan - 15 Shevat
 • Mr. & Mrs. Chaim Lerner - 18 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb David ben Reb Aharon Yehuda Halevi H'YD (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s brother) - 14 Shevat
 • Nechomo Basya bas Reb Avrohom Yitzchok Bastomski - 16 Shevat
 • Reb Yehudah ben Reb Tzvi Hirsh (Rabbi Yossi Schneerson’s grandfather) - 17 Shevat
 • Reb Yitzchok ben Reb Nochum Tzvi (Mr. Avrohom Plotkin ob”m’s father) - 19 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Beshalach
There are no comments.