Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Emor

Thursday, 12 May, 2022 - 7:16 pm

  • Rabbi & Mrs. Yisroel Bastomski for the yahrtzeit of Mrs. Etty Bastomski’s mother Shosha Vita bas Reb Yitzchok Aryeh ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Boruch Braude for the yahrtzeit of Rabbi Boruch Braude’s father Reb Moshe ben Reb Shmuel ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Shalom Elharrar for the yahrtzeits of Rabbi Shalom Elharrar’s parents Reb Yihya Amram ben Reb Nissim ob”m & Chana bas Reb Moshe ob"m. May the neshomos have an aliya.
  • Mr. & Mrs. Ari Kaufman in honor of their anniversary. May they have many more happy years together.
  • Mr. & Mrs. Martin Leaderman for the yahrtzeit of Mr. Martin Leaderman’s mother Tzipora bas Reb Moshe ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mr. & Mrs. Elozor Plotke for the yahrtzeit of Mr. Elozor Plotke’s father Reb Shmuel ben Reb Kurt ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Mendel Plotke in honor of Rabbi Mendel Plotke’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Mr. & Mrs. Michael Zaghi in honor of their anniversary. May they have many more happy years together.
Comments on: Kiddush Sponsors - Emor
There are no comments.