Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To:

Friday, 16 July, 2010 - 1:17 am

 • Mr. & Mrs. Yossi Engel on the birth of their daughter Chana Hinda. Mazal Tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Sholom Perl.
 • Mr. & Mrs. Shea Bastomski on the birth of their granddaughter Kaila Zalmanov.
 • Rabbi & Mrs. Yossi Schneerson on the birth of their grandson.
 • Rabbi & Mrs. Naftoli Greenberg on the engagment of their daughter Mussie to Yaakov Yosef Raskin.
 • Rabbi & Mrs. Yrachmiel Wolowik on the hanochas teffilin of their son Yossi.

Upcoming Birthdays:

 • Rabbi Dov Goldman - 7 Av
 • Heshy Mishulovin - 7 Av
 • Mr. Reuvein Caplan - 8 Av
 • Mendy Lerman - 8 Av
 • Akiva Hoffman - 9 Av
 • Alexander Sender Labkowsky - 11 Av
 • Nadav Lerman - 11 Av
 • Moshe Meir Polityko - 11 Av
Comments on: Mazal Tov To:
There are no comments.