Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To:

Friday, 30 July, 2010 - 1:21 am

  • Rabbi & Mrs. Yisroel Hecht on the marriage of their son Boruch to Mooka Naparstek. Mazal Tov the entire Hecht and Naparstek families.
  • Rabbi & Mrs. Yosef Mishulovin on the birth of their grandson.
  • Mr. & Mrs. Shimon Benarroch for the upshernish of their grandson Moshe Minkowitz.

Upcoming Birthdays:

  • Mr. Ariel Haratz - 20 Av
  • Levi Yitzchok Perl - 21 Av
  • Rabbi Tzvi Boyarsky - 24 Av
  • Mr. David Diamand - 24 Av
  • Mr. Joel Yachzel - 25 Av
  • Menachem Mendel Perl - 26 Av 
Comments on: Mazal Tov To:
There are no comments.