Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Beshalach

Thursday, 9 January, 2014 - 10:03 am

 • Rabbi & Mrs. Zalman Friedman on the birth of their son. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Dovid Thaler.

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Yossi Solomon - 11 Shevat
 • Rabbi Eyal Rav-Noy - 11 Shevat
 • Mendel Katz - 12 Shevat
 • Mr. Yacov Avila - 12 Shevat
 • Mr. Shea Bastomski - 13 Shevat
 • Rabbi Sender Munitz - 14 Shevat
 • Mr. Pesach Kornreich - 14 Shevat
 • Eli Feigelstock - 16 Shevat
 • Rabbi Lazer Handlesman - 16 Shevat
 • Mr. Alon Zak - 16 Shevat
 • Rabbi Nochum Pinson - 16 Shevat

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Fischel Grossman - 10 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Moshe Levin - 11 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Mendel Dubinsky - 12 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Sender Munitz - 14 Shevat
 • Mr. & Mrs. Reuvein Caplan - 15 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Yehoshua Heshel ben Reb Aharon Eliezer (Mrs. Devorah Leah Mishulovin’s father) - 11 Shevat
 • Menucha Vita bas Reb Aharon (Rabbi Nochum Pinson’s mother) - 11 Shevat
 • Reb Shaltiel Ze'ev ben Reb Mordechai (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s grandfather) - 12 Shevat
 • Reb David ben Reb Aharon Yehuda Halevi h”yd (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s brother) - 14 Shevat
 • Reb Avrohom ben Reb Shmuel (Mrs. Frances Goodman’s father) - 14 Shevat
 • Nechomo Basya bas Reb Avrohom Yitzchok Sandlow/Bastomski - 16 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Beshalach
There are no comments.