Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Mishpotim

Thursday, 12 February, 2015 - 2:25 pm

 • Mr. & Mrs. Shai Butel on the birth of their son.
 • Rabbi & Mrs. Reuven Nathanson on the birth of their grandson (to Saadya & Chaya Sara Kaufmann.)
 • Mr. & Mrs. Shaul Raigorodsky on the birth of their granddaughter (to Mordi & Suri Adelist.)
 • Rabbi & Mrs. Dovid Thaler on the engagement of their son Berel to Leora Field..

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Pinchas Winograd - 25 Shevat
 • Aharon Yechezkel Gross - 26 Shevat
 • Avrohom Benarroch - 26 Shevat
 • Menachem Mendel Halevi Ginsburg - 27 Shevat
 • Rabbi Mendy Greenbaum - 29 Shevat
 • Yosef Yitzchak Shusterman - 30 Shevat
 • Mr. Berl Sroka - 30 Shevat
 • Yitzchak Menashe Stark - 1 Adar

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Efraim Lezak - 30 Shevat
 • Mr. & Mrs. Moshe Fishman - 30 Shevat
 • Rabbi & Mrs. Michy Rav-Noy - 30 Shevat
 • Mr. & Mrs. Aryeh Leib Ehrlich - 1 Adar

Upcoming Yahrtzeits

 • Dina Reizel bas Reb Yitzchok Aaron (Rabbi Velvel Tsikman’s mother) - 25 Shevat
 • Raizel bas Reb Chaim Binyomin Halevi (Rabbi Naftoli Estulin’s mother) - 26 Shevat
 • Ruth Gittel bas Reb Meir (Mr. Moshe Fishman’s stepmother) - 26 Shevat
 • Reb Yitzchak Aharon ben Reb Aharon (Mrs. Shoshana Plotkin’s father) - 28 Shevat
 • Lin ben Reb Avrohom Halevi (Mr. Pinchas Hirsch’s brother) - 28 Shevat
 • Reb Yosef ben Reb Dovid (Mr. Steve Zipp’s brother) - 29 Shevat
 • Malka Leah bas Reb Efraim Zalman (Mr. Moshe Fishman’s mother) - 29 Shevat
 • Reb Yisroel Shimon ben Reb Shneur Zalman (Mrs. Baila Greenbaum’s father) - 30 Shevat
 • Charna bas Reb Avrohom (Mrs. Esther Davidoff’s grandmother) - 1 Adar
Comments on: Mazal Tov To - Mishpotim
There are no comments.