Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Eikev

Thursday, 6 August, 2015 - 8:02 pm

 • Rabbi & Mrs. Yisroel Munitz on the birth of their son. Mazal tov to the grandparents rabbi & Mrs. Sender Munitz.
 • Mr. & Mrs. Yerachmiel Soto on the marriage.

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Tzvi Boyarsky - 24 Av
 • Rabbi David Diamand - 24 Av
 • Meir Rubashkin - 25 Av
 • Menachem Mendel Perl - 26 Av
 • Mr. Joel Yachzel - 26 Av
 • Rabbi Mendel Dubinsky - 27 Av
 • Eliezer Meir Tzvi Winograd - 29 Av
 • Mr. Pinchas Hirsch - 29 Av
 • Menachem Mendel Thaler - 29 Av
 • Menachem Mendel Rubashkin - 29 Av
 • Yitzchok Meyer Davidson - 22 Av

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Zalmy Fogelman - 24 Av
 • Mr. & Mrs. Levi Nagel - 29 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Rebbitzen Leah bas Reb Avrohom Abele Hachohen Raichik- 24 Av
 • Chana Priva bas Reb Alter Yehoshua (Mrs. Leah Perl’s mother) - 24 Av
 • Reb Mannis ben Reb Yitzchak Leib Halevi (Rabbi Simcha Frankel’s grandfather) - 26 Av
 • Ratza Liba bas Reb Chaim (Rabbi Simcha Frankel’s mother) - 28 Av
 • Esther Leah bas Reb Shmuel Tuvia (Rabbi Avrohom Klyne’s mother) - 29 Av
Comments on: Mazal Tov To - Eikev
There are no comments.