Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Vayeishev

Thursday, 3 December, 2015 - 6:29 pm

  • Rabbi & Mrs. Yitzchok Arnold for the yahrtzeit of Rabbi Yitzchok Arnold’s mother Devorah bas Reb Yechiel Shraga Faivish Halevi ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mr. & Mrs. Zechariah Davidson in honor of Mr. Zechariah Davidson’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus. Also in in honor of their son Moshe’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Meir Schmukler in honor of their daughter Basya Perl. May she and the entire community be blessed with kol tuv se’ela.
  • Rabbi & Mrs. Yosef Shagalov in honor of Rabbi Yosef Shagalov’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.  
Comments on: Kiddush Sponsors - Vayeishev
There are no comments.