Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Va’era

Friday, 12 January, 2018 - 10:38 am

  • Rabbi & Mrs. Meir Ashkenazi in honor of Rabbi Meir Ashkenazi’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Rabbi & Mrs. Simcha Bart in honor of Rabbi Simcha Bart’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Mr. Dovid Leib Bastomski in honor of his birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Dr. & Mrs. Ze'ev Rav-Noy for the yahrtzeit of Dr. Ze'ev Rav-Noy’s father Reb Yehudah Mordechai ben Reb Baruch ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Gershon Schusterman for the yahrtzeit of Mrs. Chana Rachel Schusterman’s mother Chava bas Reb Yakov Yisroel ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Yonah Mordechai Weiss for the yahrtzeit of Rabbi Yonah Mordechai Weiss’s mother Miriam bas Reb Alter Mordechai ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Va’era
There are no comments.