Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Pinchas

Friday, 6 July, 2018 - 11:37 am

  • The Bastomski Family for the yahrtzeit of Mrs. Freida Bastomski’s father Reb Chaim Zeev ben Reb Moshe ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mr. & Mrs. Shaul Raigorodsky for the yahrtzeit of Mr. Shaul Raigorodsky’s father Reb Dovid ben Reb Feivel ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Michy Rav-Noy in honor of Rabbi Michy Rav-Noy’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Mrs. Genya Sudilkovsky for the yahrtzeit of her husband Reb Faivel ben Reb Leib ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Pinchas
There are no comments.