Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Va’era

Friday, 4 January, 2019 - 1:02 pm

 • Rabbi & Mrs. Boruch Krinsky on the birth of their son. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Meir Schmukler. Mazal tov to the great grandparents Rabbi & Mrs. Zalmna Schmukler. 
 • Rabbi & Mrs. Hertzie Richler on the birth of their grandson (to Mordey & Shaina Richler.)

Upcoming Birthdays

 • Elisha Lerman - 28 Teves
 • Mr. David Peretz - 28 Teves
 • Yonatan Avila - 28 Teves
 • Mr. Harvey Benton - 28 Teves
 • Mr. Mitch Reichman - 28 Teves
 • Menachem Mendel Morris - 2 Shevat
 • Rabbi Meir Ashkenazi - 2 Shevat
 • Rabbi Reuven Wolf - 4 Shevat
 • Yosef Meir Feiner - 4 Shevat
 • Aryeh Yehuda Avila - 4 Shevat
 • Rabbi Yisroel Hecht - 5 Shevat

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Boruch Greenbaum - 1 Shevat
 • Mr. & Mrs. Mitch Reichman - 3 Shevat

Upcoming Yahrtzeits

 • Reb Shmuel ben Reb Moshe (Mrs. Marsha Alperin’s father) - 28 Teves
 • Pari bas Reb Shlomo (Rabbi Asher Habibian’s mother) - 28 Teves
 • Reb Avrohom ben Reb Nachum (Dr. Sholom Fine’s father) - 28 Teves
 • Malka Chana bas Reb Yosef (Rabbi Reuven Nathanson’s mother) - 29 Teves
 • Reb Shmuel ben Reb Avrohom (Mrs. Nana Rushka Stark’s father) - 29 Teves
 • Reb Yehudah Mordechai ben Reb Baruch (Dr. Ze'ev Rav-Noy’s father) - 29 Teves
 • Miriam bas Reb Alter Mordechai (Rabbi Yonah Mordechai Weiss’s mother) - 1 Shevat
 • Chana bas Reb Moshe (Mr. Jon Hambourger’s mother) - 1 Shevat
 • Rochel bas Reb Dovber (Dr. Binyomin Kaplan’s mother) - 3 Shevat
 • Shayndel bas Reb Yitzchok (Mrs. Henny Wolowik’s mother) - 3 Shevat
 • Sara bas Reb Chananya (Mrs. Sima Bart’s mother) - 5 Shevat
 • Mindel bas Reb Elyahu (Mrs. Miriam Feiner’s mother) - 5 Shevat
Comments on: Mazal Tov To - Va’era
There are no comments.