Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Kiddush Sponsors - Devarim

Friday, 9 August, 2019 - 10:06 am

  • Mr. David Milner for the yahrtzeit of his mother Shein bas Reb Shlomo ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mr. & Mrs. Nachum Cherman in honor of Mr. Nachum Cherman’s birthday. May he have a shnas hatzlocho begashmiyus ubruchniyus.
  • Mr. & Mrs. Shaul Raigorodsky for the yahrtzeit of Mr. Shaul Raigorodsky’s grandfather ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Mrs. Genya Sudilkovsky for the yahrtzeit of her husband Reb Feivl ben Reb Leib ob"m. May the neshomo have an aliya.
  • Rabbi & Mrs. Dovid Thaler for the yahrtzeit of Mrs. Ruchama Thaler’s father Reb Yitzchok ben Reb Yakov ob"m. May the neshomo have an aliya.
Comments on: Kiddush Sponsors - Devarim
There are no comments.