Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Eikev

Friday, 23 August, 2019 - 10:38 am

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Tzvi Boyarsky - 24 Av
 • Rabbi David Diamand - 24 Av
 • Meir Rubashkin - 25 Av
 • Mr. Joel Yachzel - 26 Av
 • Mendel Perl - 26 Av
 • Rabbi Mendel Dubinsky - 27 Av
 • Mendel Thaler - 29 Av
 • Mendel Rubashkin - 29 Av
 • Mr. Pinchas Hirsch - 29 Av

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Zalmy Fogelman - 24 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Sima bas Reb Shmuel Dovid (Rabbi Tzvi Rauh’s mother) - 23 Av
 • Rebbitzen Leah bas Reb Avrohom Abele Hakohen Raichik - 24 Av
 • Chana Priva bas Reb Alter Yehoshua (Mrs. Leah Perl’s mother) - 24 Av
 • Reb Mannis ben Reb Yitzchak Leib Halevi (Rabbi Simcha Frankel’s grandfather) - 26 Av
 • Ratza Liba bas Reb Chaim (Rabbi Simcha Frankel’s mother) - 28 Av
 • Esther Leah bas Reb Shmuel Tuvia (Rabbi Avrohom Klyne’s mother) - 29 Av
Comments on: Mazal Tov To - Eikev
There are no comments.