Printed from ChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Vayeilech

Thursday, 3 October, 2019 - 8:11 pm

  • Rabbi & Mrs. Amram Farkash on the engagement of their daughter Geny to Yisroel Benshimon. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Rebbitzen Schochet.
  • Mr. & Mrs. Danny Weiss on the birth of their daughter Ada Leah. Mazal tov to the grandparents Mr. & Mrs. Meilech Weiss.

Upcoming Birthdays

  • Chaim Eliyahu Hoch - 7 Tishrei
  • Shneur Lerman - 9 Tishrei
  • Shmuel Chaim Plotke - 10 Tishrei
  • Mr. Ari Brown - 10 Tishrei
  • Yosef Yitzchok Habibian - 12 Tishrei

Upcoming Yahrtzeits

  • Chaya Sara Rochel bas Chaim Yosef Shlomo (Mrs. Ruchama Thaler’s mother) - 7 Tishrei
  • Beryl Leib ben Tzvi Hersh Halevi (Mrs. Sarah Goldstein’s father) - 7 Tishrei
  • Shmuel Meir ben Yisroel Dovid (Rabbi Velvel Tsikman’s father) - 11 Tishrei
Comments on: Mazal Tov To - Vayeilech
There are no comments.